CSR1 – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Vấn đề này hiện nay đúng là chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, không biết các HR-er đã biết đến khái niệm này chưa? Và đã hiểu về nó như thế nào?

Nhớ đợt đi học cao đẳng được Thầy Hà (PGS.TS. Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Lao động Xã hội) share cho bộ đĩa CSR – Corporate Social Responsibility có nội dung như  sau:

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG CD

đến 5.6.2005

STT Tên tài liệu Ngôn ngữ, Tên File
Thư mục Articles on CSR
 • Business and The Millennium Development goals
ENG BMDGs&Business
 • No illusion : Againt the Global Cosmetics SA 8000
ENG SA8000 critics
 • The new Rules. Ethics, Social Responsibility and Strategy
ENG Social responsibility
 • Thúc đầy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và vì người nghèo nhằm đạt mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt nam
VN Thuc day tang truong kinh te.. Nam,
Thư mục CSR Guidelines
 • Experiences in Management for Sustainability
ENG COMPACT experience in management for sustainability
 • From Principles to Practice
ENG COMPACT princ_prac
 • Global Compact Primer

Putting the Principles into Practice

ENG Global COMPACT introduction  – principles into practices
 • Web-based Commentary on the ICC 9 steps on responsible business conduct
ENG ICC 9 step on responsible bussiness conduct
 • The OECD Guidelines for Multinational Enterprises
ENG OECD Guidelines for multinational enterprises. Revision 2000
 • Guide to the global compact: A Pratical Understanding of the Vision and Nine Principles
ENG UN Global Compact Comprehensive Guide
 • Corporate Social Responsibility Diamond- Main Element of CSR
ENG WB CSR main elements
 • The Business of Business: Managing Corporatet Social Responsibility: What Business Leaders are Saying and Doing 2002-2007
ENG_Ethical_Corporation_CSR_Exec
 • Production Facility Self- Assessment and Monitoring handbook
ENG_WRAP Production Facility self-assessment and monitoring handbook
 • SA8000- Chìa khoá để xuất khẩu hàng dệt may sang Âu, Mỹ
VN SA8000 imp guide
 • Checklist SAI
SAFEng_VNese
 • Các thông tin hỗ trợ về các tổ chức
Ch03 Human Rights Contacts-Vietnamese
Thư mục Presentation and workshop material
CD15 CSR material for workshop 11 and 14 -2005
Bai tham luan hoi thao 11 va 14 Jan 2005
 • Áp dụng Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội SA8000- Kinh nghiệm từ Coats Phong Phú
VN_APD~1
 • Chương trình Hội thảo: “Trách nhiệm Xã hội: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập”
VN_CHU~2
 • Chương trình Hội thảo: “Trách nhiệm Xã hội: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập”
VN_CHU~3
 • Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp- Quan điểm của các bên liên quan
VN_TRA~1
Social Standard Workshop in HCMC 15 and 16 April 2002
 • Compliance News
ENG_CO~1
 • Environmental & Social Accountability- Ganeral Outlook and Significance
ENG_EN~1
 • Quality Management and Social Standard
ENG_GT~1
 • Social Accountability 8000 Implementation
ENG_SA~1
 • Các thông tin về sự phù hợp
VN_CAC~1
 • Quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn xã hội
VN_DUA~1
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội
VN_THU~1
 • Trách nhiệm xã hội và môi trường- Tổng quan
VN_TRA~1
CSR from private sector development workshop
 • A diagnostic Checklist for Corporate Social Responsibility (CSR)
ENG_A diagnostic checklist for CSR
 • Corporate Responsibility
ENG_Corporate responsibility
 • Corporate Social Responsibility and Private Sector Development
ENG_CSR and private sector development
 • Corporate Social Responsibility Resources
ENG_CSR Resources
 • CSR Resources
ENG_CSR Resources (2-4-05)
 • Corporate Social Responsibility Resources
ENG_CSR resources (3-16-05)
GTZ Roundtable document
 • Building CSR Capacity through Worker Participation
ENG Dr. Vo Van Nhat Presentation
 • Introduction to Corporation Social Responsibility Audits
ENG Introduction to audits at Round table # 3 [1]
 • Meeting Minutes Roundtables
ENG Minutes GTZ-VBLI Roundtable #2
 • Local CSR Capacity Building Through Worker Participation
ENG Report GTZ-VBLI Roundtable #2
 • Round table Social Standards
ENG Uniform model for CSR
 • Giới thiệu về đánh giá Trách nhiệm xã hội
VN Gioi thieu ve Danh gia tai Ban tron # 3
 • Hướng dẫn cam kết thực hiện tốt
VN guideline on CGP
 • Quản lý Xã hội sinh lời- Ví dụ điển hình- Doanh nghiệp tư nhân Yến Chi
VN HO-PSM-50b-casestudy-workinghours.ptt-final
 • Biên bản hội thảo bàn tròn 2
VN Minutes GTZ-VBLI Roundtable#2
 • Tăng cường sự tham gia của người lao động trong việc thực hiện TNXH tại doanh nghiệp
VN Report GTZ-VBLI Roundtable#2
 • Ứng dụng quản lý xã hội sinh lời (PSM) trong ngành may
VN Ung dung quan ly xa hoi sinh loi
 • Development Director- Business in the Community
ENG Business impact Presentation
 • Introducing the Business Impact Review Group
ENG dublin
 • Winning with Integrity
ENG integrity
Thư mục Standards and code of conduct
Huong dan OHS
 • Health, Safety and Environment Management Manual
ENG_Health, Safety and Security Managament Manual. MN-00-a-1022
 • Sổ tay quản lý- An toàn, sức khoẻ và môi trường
VN_So tay quan ly an toan, suc khoe va moi truong (28 trang)
 • Sổ tay quản lý- An toàn, sức khoẻ và môi trường
VN_So tay quan ly an toan,suc khoe va moi truong (15 trang)
 • Corporate Social Accountability Management
ENG SA8000handbook
 • FLA- Compliance Benchmarks
ENG_ FLA Compliance benchmark
 • ILO and UN Recommendations and Conventions Referenced in SA8000
ENG_ ILO and UN Recommendations and conventions referenced in SA8000
 • Social Accountability 8000
ENG_ SA8000 2001
 • W RAP- Facility Policies and Procedures Sample Guidebook
ENG_ WRAP Facilities Policies and Procedures-sample Guidebook
 • Quality Management Systems- Requirements
ENG_ISO9001-2000E
 • Environmental Management Systems- Requirements with Guidance for use
ENG_ISO_FDIS14001
 • Environmental Management Systems- General Guidelines on principles, systems and support techniques
ENG_ISO_FDIS14004
 • Notes regarding the new version of ISO 14001
ENG_Notes regarding the new version of ISO 14001
 • Occupational Health and Safety Management Systems- Specification
ENG_OHSAS-18001
 • Recommended international code of practice general principles of food hygiene
ENG_Recommended international code of practice general principles of food hygiene
 • The new, 2004 version of ISO 14001
ENG_The new, 2004 version of ISO 14001
 • Quy trình
VN_ Quy trinh (WRAP)
 • FLA- Hiệp hội lao động công bằng
VN_Hiep hoi lao dong cong bang.Compliance Benchmarks
 • TCVN ISO 9000:2000
VN_ISO9000-2000
 • TCVN ISO 9001: 2000- Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu
VN_ISO9001-2000
 • TCVN ISO 9004:2000
VN_ISO9004-2000
 • ISO 15161- guideline on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry
ENG_ISO_15161.2001E.dat
 • Những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt GMP
VN_Nhung noi dung co ban cua dieu kien GMP
 • Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
VN_Phap lenh ve sinh an toan thuc pham
 • TCVN 5603- 1998 Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
VN_TCVN_5603_1998. Qui pham thuc hanh ve nhung nguyen tac chung ve ve sinh thuc pham
 • Tiêu chuẩn WRAP
VN_Tieu chuan WRAP
 • Tiêu chuẩn TNXH SA 8000
SA8000 Vietnamese 2001-revised Agu. 2004
Thư mục Study and reseaches
Studies and researches related to Vietnam
 • Government response to the implementation of foreign labour- related CoCs by Vietnamese enterprises
ENG_Government response to the implementation of foreign labour_related CoCs by VNese enterprises
 • Labour- Focused Corporate Social Responsibility case study in textile and footwear enterprises PPT
ENG_Labour-focused CSR case study in textile and footwear enterprises_PPT
 • Public policy for CSR: The perspective of Thai Binh Shoes PPT
ENG_Public policy for CSR. The perspective of Thai Binh shoes_PPT
 • Responsibility Breeds Success
ENG_Responsibility Breeds Success
 • Strengthening Developing Government’s Engagement with Corporate Social Responsibility
ENG_ST~2
 • Study on Corporate Social Responsibility labour related practices
ENG_study on CSR labour_related practices
 • Vietnam- The World Bank and ILSSA: Program of Techniques Assistance: Corporate Social Responsibility in Vietnam
VN_VietnamCSRTAsummary
 • Company Codes of Conduct and International Standards: An Analytical Comparison- Part II
CompanyCodesofConductII
 • Child Labour in Transition in Vietnam
ENG Child Labor in Transition Vietnam
 • Can Small Be Responsible?- The Possibilities and Challenges of Corporate Social Responsibility among Small and Medium Enterprises
ENG CSR and SME – a World bank online discussion report
 • Review of Codes of Conduct and Labels Relevant for a Proposed Canadian Task Force on Sweatshop and Child Labour
ENG Review of ethic codes Canada
 • Corporate Codes of Conduct: Is common environment content feasible?
ENG_ corporate codes of conduct Is common environment content feasible
 • Company Codes of Conduct and International Standards: An Analytical Comparison- Part I
ENG_Company Codes of Conduct and international standards
 • Ethical Corporation Report- Ethical Corporation EU Retail Supply Chain Conference
ENG_Ethical_Corporation_EU_Retail_Supply_Chain_Confe
 • Forest certification: Toward common standards?
ENG_Forest certification. Toward common standards
 • Implementation mechanisms for Codes of Conduct
ENG_Implementation mechanisms for Codes of Conduct
 • Managing the transition to a responsibility global textile and garment industry
ENG_managing the transition to a responsibility global textile and garment industry
 • OPPORTUNITIES AND OBSTACLES for Corporation Social Responsibility reporting in developing countries
ENG_OPPORTUNITIES AND OBSTACLES for CSR reporting in developing countries
 • Public Sector Support for the Implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR)
ENG_Public sector for the support of implementation of CSR in global supply chains
 • Public sector roles in strengthening Corporate Social Responsibility: A baseline study
ENG_Public sector roles in strengthening CSR. A baseline study
 • Public sector roles in strengthening Corporate Social Responsibility: Taking_Stock
ENG_Public sector roles in strengthening CSR.Taking_Stock
 • Race to The Top: Attracting and enabling global sustainable business- Business Survey Report
ENG_Race to The Top. Attracting and enabling global sustainable business
 • Strengthening Implementation Corporation Social Responsibility in global supply chains
ENG_Strengthening Implementation CSR in global supply chains
Thư mục Training material design
Tai lieu tham khao – Tieng Anh
 • Bulding CSR systems. Implementation
ENG_ Bulding CSR systems. Implementation
 • CSR audit II. Methods
ENG_ CSR audit II. Methods
100.
 • Social Accountability 8000
ENG_ SA8000 2001
101.
 • CSR Code Audit 1- Interpretations
ENG_CSR Code Audit 1- Interpretations
102.
 • CSR Codes and Concepts Introduction
ENG_CSR Codes and Concepts Introduction
Tai lieu tham khao – Tieng Viet
103.
 • Quy tắc (WRAP)
VN_ Quy tac (WRAP)
104.
 • CSR audit II: Phương pháp
VN_CSR auditII. Phuong phap
105.
 • CSR code audit I: Diễn giải và điểm chuẩn
VN_CSR code audit I. Dien giai va diem chuan
106.
 • Giới thiệu CSR
VN_Gioi thieu CSR
107.
 • Xây dựng hệ thống CSR: Phương pháp áp dụng
VN_Xay dung he thong CSR. Phuong phap ap dung
108.
 • Introduction to Social Standards Book 1
ENG SEAL – Inwent Introduction to Social Standard
109.
 • Global compact guidance packet on communication on progress
ENG_ global compact guidance packet on communication on progress
110.
 • Danh sách các Bộ Singapore được chứng nhận
ENG_Danh sach cac bo SINGAPORE duoc chnhan
111.
 • Presentation ceremony at SAF medical Corps Auditorium
ENG_ISO9000 for Gov orgs in Singapore
112.
 • National Conference on “Bedriftenes Sumfannsansvar-drivkraft for et bedre arbeidsmiljo?
ENG_NAtional Conference on Decent work and CSR
113.
 • An toàn lao động- Q1
VN_ An toan lao dong-Q1
114.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý ATVSTP- HACCP
VN_ Cac kien thuc co ban ve quan ly VSATTP 2
115.
 • Thanh tra lao động- Tài liệu cho học viên
VN_ Thanh tra lao dong. Tai lieu cho hoc vien – tong hop Q6 Social skills
116.
 • An toàn lao động- Q2
VN_An toan lao dong-Q2
117.
 • Áp dụng các công cụ quản lý vào doanh nghiệp
VN_Ap dung cac cong cu quan ly vao DN
118.
 • Bài tập nhóm: Quản lý theo quá trình- Đi máy bay đến Phú Quốc
VN_Bai tap nhom. Quan ly theo qua trinh_ Di may bay den Phu quoc
119.
 • Các kiến thức cơ bản về chương trình 5S
VN_Cac kien thuc co ban ve cong cu 5S
120.
 • Các kiến thức cơ bản về công cụ hình tượng hoá
VN_Cac kien thuc co ban ve cong cu hinh tuong hoa
121.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng
VN_Cac kien thuc co ban ve QLCL
122.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng- Kinh nghiệm áp dụng tại các doanh nghiệp
VN_Cac kien thuc co ban ve QLCL,kinh nghiem ap dung tai cac doanh nghiep
123.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng- Tổ chức thực hiện vào đơn vị
VN_Cac kien thuc co ban ve QLCL.To chuc thuc hien vao don vi
124.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý môi trường
VN_Cac kien thuc co ban ve quan ly moi truong
125.
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý VSATTP- HACCP
VN_Cac kien thuc co ban ve quan ly VSATTP 1
126.
 • Các kiến thức cơ bản về QLCL- chương 4
VN_Chapter 4 – ISO 9000-ed. Cac kien thuc co ban ve QLCL
127.
 • Những thông tin về SA 8000
VN_CHapter 7 SA 8000
128.
 • Chương trình khoá học: Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp
VN_Chuong trinh khoa hoc_He thong quan ly trach nhiem xa hoi doanh nghiep
129.
 • Cụ rùa thuộc biên chế bộ nào?
VN_Cu Rua thuoc bien che bo nao
130.
 • Đánh giá chất lượng nội bộ
VN_Danh gia chat luong noi bo
131.
 • Giải thưởng chất lượng
VN_Giai thuong chat luong
132.
 • Làm việc theo nhóm: “Ai quản lý quá trình?”
VN_Lam viec theo nhom. Ai quan ly qua trinh
133.
 • Liệu các doanh nghiệp của chúng ta có thể làm được cái mà các doanh nghiệp Nhật đã làm?
VN_Lieu cac dn chung ta co the lam duoc cai ma cac dn Nhat da lam
134.
 • Sức khoẻ nghề nghiệp
VN_Suc khoe nghe nghiep
135.
 • Trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn SA 8000
VN_Trach nhiem xa hoi va tieu chuan SA8000
136.
 • Triết lý quản lý
VN_Triet ly quan ly. Chapter 8 GiAi thuong chat luong My phan 2

Các bạn nếu nghiên cứu về CSR cần tài liệu tham khảo thì liên hệ với mình, mình sẽ share tài liệu này ^^

Ngoài ra bạn search google cũng có khá nhiều tài liệu về CSR – Corporate Social Responsibility – Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp để tham khảo ^^

CSR được rất nhiều các tập đoàn lớn như IBM, Cocacola,  McDonald, Starbucks … quan tâm. Nói đến đây lại nhớ tới cuốn “Dốc hết đam mê” về con đường thành công của Starbucks ^^

Các bạn tham khảo một số video của các tập đoàn này nhé:

CocaCola:


Starbucks:

IBM:

McDonald:

Diễn đàn Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp Việt Nam http://www.vietnamforumcsr.net/

28/3/2011: Sau một thời gian post  bài viết này lên, có rất nhiều  bạn đã gọi điện, gửi email xin bộ tài liệu mình  nhắc tới, vì vậy để tiện cho cả mình và các bạn, mình để link down Bộ tài liệu CSR lên đây để mọi người cùng tham khảo ^^

Mình rất mong nhận được sự chia sẻ, phản  hồi lại từ các bạn đã nghiên cứu về CSR 🙂

13 thoughts on “CSR1 – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 1. phuong anh nói:

  chị ui em cũng học đại học lao động xã hội nè chị, mà em ngưỡng mộ chị quá, chị ui em đang làm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động trẻ em. chị có ý kiến hay tài liệu gì hị giúp em được không chị? em cảm ơn chị nhìu

  • Ánh Nguyệt nói:

   E thử nghĩ xem nếu mình là trẻ em thì mình muốn được DN đối xử như thế nào 😀
   Và thêm một góc nữa là e là chủ DN thì e có thể làm được những gì cho trẻ em? (Lưu ý trẻ e ở đây thuộc đủ mọi thành phần nhé 😉
   Chúc bài báo cáo thành công ^^

 2. Hà Vũ nói:

  Vô tình ghé qua blog của chị, rất thích, rất ấn tượng, rất có động lực chị ạ. Em chúc chị sức khỏe, mỗi ngày thật nhiều điều ý nghĩa nhé! 🙂

 3. Vũ Thu Hiền nói:

  Chị ơi, em đang làm khoá luận về hoạt động CSR. Em phải làm một phiếu điều tra hoạt động này tại các doanh nghiệp Việt nam đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hoá mỹ phẩm. chị có tai lieu. về các bản survey ve CSR không ạ?Em cảm ơn chi ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s