Bộ luật lao động 2012 và các nghị định cập nhật

Sáng nay đi hội thảo, anh Long vẫn nhắn trên fb xin địa chỉ email để gửi cho mình mấy nghị định Chính phủ mới ban hành để hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2012 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu … Đọc tiếp Bộ luật lao động 2012 và các nghị định cập nhật