Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 5

Bài này kết thúc loạt  bài về  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra Quyết định Qua 7 bước của quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định, chúng ta review lại qua sơ đồ sau: Rào cản của Giải quyết vấn đề và Ra Quyết định Các kỹ năng thích nghi … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 5

Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 4

Tiếp nối bài trước Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 1, đây là phần chi tiết 3 bước cuối của quá trình Giải quyết vấn đề và Ra quyết định: 5. Select: Đánh giá và lựa chọn một giải … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 4

Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 2

Tiếp nối bài trước Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 1, đây là phần chi tiết 7 bước của quá trình Giải quyết vấn đề và Ra quyết định: Cái này tham khảo theo link: http://www.unisa.edu.au/ltu/students/study/wellbeing/resolution/problemsolving.asp 1. Identify: Xác … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 2